Poradnik inwestora > Zgłoszenie rozpoczęcia budowy

Poradnik inwestora

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy

Aby rozpocząć budowę, musimy zatrudnić kierownika budowy.

Do obowiązków kierownika budowy należy:

  • Prowadzenie budowy zgodnie ze sztuką budowlaną.
  • Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie uwzględniając warunki prowadzenia robót w konkretnym terenie.
  • Prowadzenie dokumentacji budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy. Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie budowy. Otrzymujemy go w Starostwie Powiatowym.
  • Umieszczenie w widocznym miejscu żółtej tablicy informacyjnej, zabezpieczenie terenu budowy.

Następnie, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, należy powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową,
  • kserokopię uprawnień kierownika budowy,
  • aktualne zaświadczenie o wpisie kierownika budowy do Izby Inżynierów i Techników Budownictwa,
  • pozwolenie na budowę opatrzone klauzulą ostateczności.