Poradnik inwestora > Przydatne definicje

Poradnik inwestora

Przydatne definicje

Roboty budowlane - według Ustawy Prawo Budowlane przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Odbudowa jest odtworzeniem obiektu budowlanego w tym samym miejscu i o tych samych charakterystycznych parametrach wymiarowych i o zbliżonym wyglądzie zewnętrznym

Rozbudowa to budowa polegająca na zwiększeniu charakterystycznych parametrów np. powierzchni zabudowy, kubatury istniejącego obiektu budowlanego, przykładowo - dobudowanie dodatkowej powierzchni magazynowej do hali.

Nadbudowa to rodzaj budowy, którego wynikiem jest zwiększeniu ilości kondygnacji, bez zmiany powierzchni zabudowy, np. dobudowanie piętra w budynku.

Przebudowa jest przeprowadzaniem robót budowlanych, których efektem jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji

Remont to przeprowadzanie w obrębie istniejącego obiektu budowlanego robót budowlanych mających na celu na przywrócenie stanu pierwotnego. W ramach remontu dopuszcza się stosowanie innych niż oryginalne materiałów budowlanych, pod warunkiem uzasadnionego ich doboru. Remont różni się od bieżącej konserwacji zakresem prac i ich częstością występowania.

Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty zakwalifikowane do trzech kategorii w zależności od funkcji, jaką pełnią:

  • obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;
  • obiekty architektury ogrodowej, na przykład posągi, wodotryski;
  • obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej, stanowiące wyposażenie placów zabaw, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, oraz służące utrzymaniu porządku, na przykład śmietniki.

Jest to przykładowe wyliczenie obiektów małej architektury (katalog otwarty), na którego podstawie można określić obiekty podobne, zbliżone ze względu na rozmiar i funkcję użytkową. Przykładowo do obiektów architektury ogrodowej zaliczyć można również ogród skalny czy murowany lub betonowy ogrodowy grill.