Poradnik inwestora > Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Poradnik inwestora

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

O zakończeniu budowy należy w ciągu 14 dni powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Do wniosku dołączamy:

 • oryginał dziennika budowy,
 • decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania budynku z projektem i wszystkimi warunkami oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
 • protokół kominiarski o drożności przewodów ( spalinowych lub dymowych) i prawidłowym działaniu wentylacji grawitacyjnej,
 • protokół pomiarów wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej lub oświadczenie kierownika robót instalacji sanitarnych o szczelności i przyłącza i szamba,
 • w przypadku przydomowej oczyszczalni – oświadczenie kierownika robót instalacji sanitarnych o prawidłowości jej wykonania i zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia oczyszczalni do eksploatacji,
 • protokół szczelności instalacji gazowej,
 • protokół odbioru przyłącza gazowego,
 • protokół odbioru przyłącza wodociągowego,
 • protokół odbioru przyłącza energetycznego,
 • inwentaryzację geodezyjną podwykonawczą budynku z przyłączami lub oddzielnie każdego przyłącza,
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu domu lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W takim przypadku należy zlecić projektantowi (przed dokonaniem zmian na budowie) wykonanie projektu zamiennego i zatwierdzić go we właściwym Starostwie Powiatowym.

Do użytkowania budynku można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ nie wniesie sprzeciwu.