Świadectwa energetyczne > Na co zwracać uwagę

Świadectwa energetyczne

Na co zwracać uwagę

W założeniu unijnej dyrektywy 2002/91/WE świadectwa charakterystyki energetycznej, poprzez dostarczenie użytkownikom lub nabywcom informacji o spodziewanych kosztach eksploatacji budynku (podobnie jak ma to miejsce w przypadku niektórych urządzeń AGD), mają stać się poważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności i cenie nieruchomości dla kupujących czy wynajmujących, co w konsekwencji ma doprowadzić do poprawy parametrów energetycznych budynków.

W praktyce jednak wzór świadectwa jest mylący, ponieważ najbardziej wyeksponowaną wartością w tym dokumencie jest wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP, która nie stanowi informacji o kosztach eksploatacji budynku/lokalu, a jedynie daje pojęcie na temat kosztów pośrednich, jakie każdy ponosi w związku z degradacją środowiska. Dla nabywcy lub użytkownika budynku ważniejszymi danymi są: wskaźnik energii końcowej EK, wskaźnik energii użytkowej EU oraz tabela określająca roczną ilość zużywanych przez budynek nośników energii.

Istotny, zwłaszcza z punktu widzenia kupującego, jest wskaźnik energii użytkowej EU, świadczy on bowiem o energooszczędności konstrukcji budynku - im mniejsza jest jego wartość, tym mniejsze są straty ciepła lub chłodu (w przypadku klimatyzacji) przez przegrody zewnętrzne oraz wentylacje.

Wskaźnik EK określa roczne zapotrzebowanie na energię (w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze), którą należy dostarczyć do obiektu na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji oraz w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Energia końcowa wyznaczana jest w oparciu o energię użytkową przy uwzględnieniu sprawności systemów, w które wyposażony został budynek (ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia). Zaznaczyć jednak należy, że do energii końcowej wlicza się również energię słoneczną oraz energię wiatru. Zatem, w celu poznania zapotrzebowania na energię, mającą wpływ na koszt użytkowania budynku wyposażonego w kolektory, ogniwa fotowoltaiczne lub własną elektrownie wiatrową od całkowitej energii końcowej należy odjąć energię uzyskaną z tych źródeł ( w świadectwie charakterystyki energetycznej znajduje się tabela z podziałem energii końcowej, ze względu na rodzaj nośnika energii lub energii). Niższa wartość wskaźnika energii końcowej nie zawsze jest jednak równoznaczna z mniejszymi kosztami eksploatacji obiektu, ponieważ koszt 1 kWh energii uzależniony jest od nośnika energii (np. gaz, drewno) oraz rodzaju źródła (np. kocioł, pompa ciepła), w którym energia jest wytwarzana. Przy obliczaniu szacunkowych kosztów użytkowania budynku trzeba więc uwzględnić cenę 1 kWh dla danego nośnika energii, zwrócić jednak należy uwagę, aby była to cena energii wytwarzanej w takim źródle, jakim dysponuje budynek - nie ma bowiem sensu przyjmowanie ceny wytworzenia 1 kWh z gazu w zwykłym kotle gazowym dla obiektu wyposażonego w kocioł kondensacyjny.

Koszty eksploatacji budynku/lokalu oszacować można również na podstawie danych zawartych w tabeli Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii przez budynek (znajdującej się pod wykresem). We wspomnianej tabeli można znaleźć informacje odnośnie ilości zużywanego paliwa lub energii w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze. Tak, więc mnożąc poddane w tabeli wartości przez ceny nośników energii, a następnie przez powierzchnię ogrzewaną otrzymujemy szacunkowy kosz użytkowania budynku lub lokalu.
Przy określaniu kosztów użytkowania należy zwrócić uwagę, aby w obliczeniach posługiwać się nie powierzchnią użytkową, ale umieszczoną w świadectwie charakterystyki energetycznej powierzchnią użytkową o regulowanej temperaturze (Af).

Wskaźnik EP jest to wartość wskaźnika EK pomnożona przez określony współczynnik wyrażający nakłady energii, jakie trzeba ponieść na dostarczenie danego nośnika energii do budynku/lokalu (np. dla energii elektrycznej wytwarzanej z węgla wskaźnik EP uwzględnia energię potrzebną na wydobycie węgla, dostarczenie do elektrowni, straty powstałe przy wytwarzaniu prądu elektrycznego oraz straty powstałe przy przesyle). Dzięki wskaźnikowi EP otrzymujemy informacje na temat oddziaływania budynku na środowisko oraz ochronę zasobów.

Inną kwestią, na którą warto zwracać uwagę, szczególnie przy nabywaniu budynku lub lokalu, są zalecenia odnośnie przedsięwzięć, jakie można podjąć w celu poprawy charakterystyki energetycznej.