Poradnik inwestora > Usytułowanie innych obiektów na działce

Poradnik inwestora

Usytuowanie innych obiektów budowlanych na działce

Budynek inwentarski

Budynek inwentarski, budynek gospodarczy ze ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi nie może być sytuowany w odległości mniejszej niż 8 metrów od ściany istniejącego budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku użyteczności publicznej, dla których wydano decyzje o pozwoleniu na budowę na sąsiedniej działce

Śmietnik

Miejsce na pojemniki i kontenery na odpady (osłonę, wiatę, utwardzony plac do stawiania pojemników lub kontenerów):

 • co najmniej 2 m od granicy działki sąsiedniej lub
 • na granicy działek, jeżeli śmietnik styka się z podobnym urządzeniem na działce sąsiedniej;
 • przy linii rozgraniczającej od strony ulicy;
 • nie bliżej niż 3 m od okien i drzwi w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Studnia

Od osi studni obowiązują następujące odległości:

 • 5 m do granicy działki lub
 • mniej niż 5 m do granicy - pod warunkiem zachowania na obydwu sąsiednich działkach pozostałych przepisowych odległości od niżej wymienionych obiektów (możliwa jest też budowa wspólnej studni na granicy dwóch działek);
 • 7,5 m do osi rowu przydrożnego;
 • 15 m do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń;
 • 30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód;
 • 70 m do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego.

Szambo i kompostownik

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej urządzenia sanitarno-gospodarcze (takie jak zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż cztery i podobne urządzenia o pojemności do 10 m³, w tym kompostowniki) mogą być sytuowane:

 • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;
 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego albo
 • mniej niż 2 m od granicy działek, a nawet przy samej granicy - pod warunkiem że kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe lub doły ustępowe sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce obok i zachowano odpowiednie odległości od okien i drzwi budynku oraz od studni. Powyżej określone odległości wyznacza się dla pokryw i wylotów wentylacji szamba czy dołów ustępowych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane:

 • w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach;
 • co najmniej 2 m od granicy działki sąsiada lub ulicy (odległość tę należy mierzyć od krawędzi zbiornika);
 • co najmniej 30 m od studni musi wynosić odległość przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód.