Poradnik inwestora > Projekt budowlany

Poradnik inwestora

Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania rozporządzenia ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) oraz wymagania określone w planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany powinien zawierać

  • projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe,
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
  • oświadczenia jednostek odpowiedzialnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody, a także o odprowadzeniu ścieków i przyłączeniu obiektu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej itp.,
  • opcjonalnie: wyniki badań geologiczno-inżynierskich.

Adaptacja projektu gotowego

Zakupiony projekt gotowy jest projektem architektoniczno-budowlanym i zanim stanie się projektem budowlanym, musi zostać przystosowany do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do lokalnych warunków wodno-gruntowych. Trzeba go też uzupełnić o projekt zagospodarowania działki lub terenu. Tę tak zwaną adaptację projektu może wykonać tylko uprawniony projektant.