Świadectwa energetyczne > Kiedy wymagane jest świadectwo

Świadectwa energetyczne

Kiedy wymagane jest świadectwo

Zgodnie z zapisami ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od dnia 08.03.2015r. świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest dla:

  • sprzedawanego lokalu/budynku,
  • lokalu/budynku podlegającego wynajmowi,
  • budynku, którego ponad 250 m² powierzchni użytkowej zajmują organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości lub prokuratura i w budynku tym prowadzona jest obsługa interesantów.

W praktyce jednak brak świadectwa charakterystyki energetycznej nie uniemożliwia dokonania transakcji sprzedaży lub wynajmu i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu. W sytuacji, jeżeli kupujący lub najemca nie otrzymał świadectwa charakterystyki energetycznej (kopii - w przypadku wynajmu) może, w ciągu 14 dni od podpisania umowy, zażądać (w formie pisemnej) dostarczenia tego dokumentu. W takim wypadku sprzedający lub wynajmujący ma dwa miesiące na przekazanie certyfikatu energetycznego, po upływie tego terminu kupujący lub najemca może go sporządzić na koszt drugiej strony umowy. Chociaż brak świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest przeszkodą w zawarciu transakcji, zwłaszcza przy kupnie budynku lub lokalu, warto żądać tego dokumentu, pozwoli on bowiem poznać szacunkowe koszty użytkowania, a także uzyskać informacje, jakie ewentualne prace termomodernizacyjne można będzie przeprowadzić w celu poprawy charakterystyki energetycznej obiektu.

Z obowiązku sporządzania świadectw wyłączone są obiekty:

  • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m²,
  • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • przemysłowe oraz gospodarcze, które nie są wyposażone w instalacje zużywające energie (z wyłączeniem oświetlenia wbudowanego),
  • rolnicze oraz niemieszkalne o wskaźniku EP (wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną) nie większym niż 50 kWh/(m² rok).