Poradnik inwestora > Odległości budynków od granicy działki

Poradnik inwestora

Odległości budynków od granicy działki

Standardowe odległości

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek należy sytuować w odległości od granicy nie mniejszej niż:

  • 3 m, gdy jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów lub jeśli otwór w ścianie jest wypełniony luksferami,
  • 4 m, gdy od strony granicy będzie ściana z otworami drzwiowymi lub okiennymi.

Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:

  • 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa,
  • 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.

Wyjątki dla domów jednorodzinnych

  • w przypadku działek pod zabudowę jednorodzinną o szerokości mniejszej niż 16 metrów można sytuować budynki w odległości min. 1,5 metra lub na granicy działki. Dotyczy to tylko ścian bez okien ani otworów drzwiowych.
  • budynek na granicy działki przylegający do sąsiada - w przypadku, gdy na sąsiedniej działce istnieje już budynek (lub jest ostateczne pozwolenie na budowę) przylegający pełną ścianą do granicy naszej działki, można wybudować dom na granicy działki, pod warunkiem, że w odległości 3 metry od granicy działki nasz dom nie będzie wyższy ani szerszy niż sąsiada.
  • lokalizacja garażu i budynku gospodarczego - istnieje możliwość zlokalizowania tych obiektów na granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. Warunkiem jest, aby garaż lub budynek gospodarczy nie miał okien ani drzwi w rozpatrywanej ścianie, a także aby jego długość była mniejsza niż 5,5 metra i wysokość mniejsza niż 3 metry.

Odległości części podziemnych od granicy działki

Odległość części podziemnych budynków, które w całości znajdują się pod powierzchnią gruntu nie jest regulowana w rozporządzeniu, a więc takie części budynku mogą być lokalizowane w dowolnej odległości od granicy działki.