Poradnik inwestora > Zgłoszenie budowy lub rozbiórki

Poradnik inwestora

Zgłoszenie budowy lub rozbiórki

Zgłoszenia budowy obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych należy dokonać na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Do ich wykonywania Inwestor może przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Do wniosku zgłoszenia budowy należy dołączyć:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania przez nas nieruchomością na cele budowlane;
  • kopia mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją planowanej inwestycji;
  • odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb);
  • w przypadku zgłoszenia zamiaru rozbiórki zamiast oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dołączyć zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę.